!SamaSobie

15 tekstów – auto­rem jest !Sa­maSo­bie.

a może to właśnie po­lega na tym . Ty mu­sisz przes­tać kochać , żeby je­mu zaczęło za­leżeć ?

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 sierpnia 2010, 01:06

- Bo tyl­ko Ty pot­ra­fisz tak ko­loro­wać uśmie­chem mój cały świat ; * 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 lipca 2010, 23:34

cza­sami wy­daje mi się , że jes­tem za szyb­ko opóźniona , lub za wol­no przys­pie­szo­na . 

myśl
zebrała 24 fiszki • 27 lipca 2010, 01:32

- bądź sku­pis­kiem moich myśli , bo­wiem , tyl­ko Ty w nich się zagłębiasz . 

myśl
zebrała 17 fiszek • 5 lipca 2010, 21:30

Są w życiu ta­kie oso­by, które jed­nym małym ges­tem pot­ra­fią po­kolo­rować całe życie 

myśl
zebrała 23 fiszki • 20 czerwca 2010, 15:35

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 16 maja 2010, 22:45

nie chcę po raz ko­lej­ny zos­tać za­bawką .
mam dość fałszy­wego ` kocham Cię ` .
dość mówienia , zos­ta­niemy ra­zem na zaw­sze .
kłam­stw .
zdradza­nia .
` szyb­kiego od­kochi­wania się .
dość wysłuchi­wania , że zachowuję [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 maja 2010, 23:54

Ja­kie to uczu­cie kiedy za­wodzi człowiek? Nie wiesz te­go? Mam nadzieje, że się dowiesz.
Życie odpłaci się za to jak się zacho­wałeś.. Jes­tem war­tościowa! Ty inaczej uważałeś.
Nig­dy nie ro­zumiałeś, że nap­rawdę kocham przez [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 13 fiszek • 29 kwietnia 2010, 21:12

Czas leczy ra­ny ...
Na­wet te najgłębsze ...
Najgłębiej osadzo­ne ...
Wys­tar­czy tyl­ko chcieć ...
Wys­tar­czy zro­zumieć ... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 28 kwietnia 2010, 22:55

Człowiek po­dob­no uczy się na włas­nych błędach . 
Więc dlacze­go ja nie pot­ra­fię się nau­czyć ... Dlacze­go po raz ko­lej­ny wchodzę w to bag­no i się ka­tuję ...

_______________________________

miłość . 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 kwietnia 2010, 00:06
!SamaSobie

Najpiękniejsze z nich

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

!SamaSobie

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność